Algemene voorwaarden

1. Binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van dit contract heeft de particulier het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarden dat hij de verkoper hiervan bij een per post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de particulier aan dit recht zou verzaken is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving wordt verstuurd voor het verstrijken van deze termijn. Deze clausule is niet van toepassing voor BTW plichtigen.

2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden en die essentieel zijn voor onze toestemming voor de overeenkomst. Deze voorwaarden hebben aldus voorrang op de eigen voorwaarden van de klant.

3. De aanbiedingen, bestekken en offertes zijn vrijblijvend. De overeengekomen modaliteiten zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte. Group Protect BV behoudt zich het recht om het dossier enkel te aanvaarden na controle van de technische dienst. Group Protect BV behoudt zich het recht voor het ontwerp en bestek te wijzigen indien dit nodig mocht blijken om de bedongen behandeling tot een goed einde te brengen.

4. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden; zal een gedeelte van de overeengekomen prijs worden gefactureerd in verhouding tot de werkelijk uitgevoerde werken.

5. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of door derden, evenmin als voor onvermijdelijke schade ten gevolge van de werken.

6. Bij niet betaling of niet volledige betaling van de prijs op de vervaldag , wordt het openstaand gedeelte van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een interesten van 1% per maand met als minimum de wettelijke interesten. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling , van rechtswege het openstaand bedrag verhoogd met 12 % met een minimum van 200,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro per factuur ten titel van conventioneel strafbeding als forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekennen van termijnen van respijt en dit wegens buiten-gerechtelijke kosten en zonder dat dit afdoet aan ons recht op interesten en ons recht om een hogere schade te bewijzen.

7. Behoudens technische uitvoeringsmoeilijkheden, wanneer één van de partijen nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan de overeenkomst per aangetekend schrijven ten zijne laste ontbonden worden. In dergelijk geval zal de in het ongelijk gestelde partij de prijs verschuldigd zijn in verhouding tot de reeds uitgevoerde werken vermeerderd met 30% van de waarde van de niet-uitgevoerde werken en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

8. Onze verbintenissen worden uitgevoerd op onze zetel. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst waarbij partijen verklaren dat de Internationale koopverdragen niet toepasselijk zijn.

9. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Group Protect zijn bevoegd, te weten de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk en het vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk, dan wel, naar keuze van Group Protect, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de klant.

10. De prijszetting gebeurt aan de hand van een eenheidsprijs per m². Deze eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de vermoedelijke hoeveelheid. Indien enkel een totaalprijs wordt vermeld, bedraagt de eenheidsprijs de totaalprijs te delen door de vermelde vermoedelijke hoeveelheid. De definitieve opmeting gebeurt na uitvoering van de werken. Indien uit de opmeting blijkt dat de werkelijke hoeveelheid meer bedraagt dan de vermoedelijke hoeveelheid, zal het verschil worden bij gefactureerd tegen dezelfde eenheidsprijs per m².

11. Onder ontbindende voorwaarde van het niet verkrijgen van een lening bij een financiële instelling binnen de 14 dagen. Bij gebreke aan negatief attest binnen deze termijn wordt de ontbindende voorwaarde geacht niet te zijn vervuld en wordt de klant aldus geacht zijn lening te hebben verkregen en vindt de overeenkomst integraal toepassing.

12. De overeenkomsten, bestekken en offertes zijn pas definitief in hoofde van Group Protect indien de voorgestelde werken worden goedgekeurd door de technische dienst van Group Protect. Indien na technische controle blijkt dat de voorgestelde werken niet kunnen worden uitgevoerd  om tot het verwachte resultaat te komen of binnen de vooropgestelde budgettering, dan wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat één van de partijen recht heeft op enige schadevergoeding.

13. De gehanteerde prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans gelde de waarden van lonen en materialen. Deze kunnen evenwel aan herziening onderhevig zijn op basis van de prijsherzieningsformule volgens de heersende rechtsregels.

14. Leverings- afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.